ОНСЕТ ЕООД
Температура Благоевград
     Температурата в момента!
Ние предлагаме по-доброто!
Система за управление на производството Софтуер за управление на склад Софтуер за управление на Търговски Обекти Софтуер за управление на заведения Счетоводен Софтуер и ТРЗ Софтуер

ЗА НАС

МИКРОИНВЕСТ БЛАГОЕВГРАД

ERP Софтуер

ОНСЕТ ЕООД

Счетоводни продукти

 

Microinvest Делта PRO- 99EUR*


Делта PRO
Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност. Създадена е възможност за обработка на голям обем информация, което прави програмата подходяща както за малки, така и за средни и големи фирми, които обработват множество операции ежедневно. Програмата се отличава с интуитивност – вградените контроли подпомагат работата на опитния счетоводител и минимизират процента на допускане на счетоводни грешки. Запазената линия на програмните продукти на Microinvest – работа с неограничен брой фирми, без допълнително заплащане, позволява новата счетоводна система да бъде успешно внедрена не само в единични предприятия, а и в счетоводни и финансови къщи.


Видео представяне на продукта

Какво отличава Microinvest Делта Pro от обикновените счетоводни системи:
Многофункционален прозорец за контиране, позволящ едновременно контиране на операции и анализиране на сметки;
Модул за валутни сметки и преоценка, който автоматично извършва трудоемката работа по преоценка на валутата;
Неограничени възможности за редакция, с което се постига цялостен контрол върху въвеждането на информация;
Сметкоплан с пет нива на поданалитичност, достатъчен и за най-разнородната дейност;
Възможност за създаване на начални салда по партньори и по документи, за постигане на абсолютна точност на счетоводната информация.
Мощен и интуитивен инструмент за автоматично закриване на салда по партньори, както в лева, така и във валута.
Създаване на шаблони за често използвани операции, за постигане на максимална бързина при въвеждане на информация;
Иновативен модул с амортизации, позволяващ преглеждането и коригирането на създадения амортизационен план преди запис;
Възможност за създаване на дневници по ДДС и експорт на необходимите файлове към системата на НАП;
Гъвкави счетоводни справки с възможност за филтриране по нива и допълнителна обработка на резултата;
Експорт на всички справки към MS Excel
Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;
Съвместимост с Windows XP/Vista/7 32-bit и 64-bit

Запознайте се с начина на работа с програмата с помощта на нашите видео уроци

Ако имате въпроси, предложения или нужда от помощ, вижте последните мнения и коментари във форума на Microinvest Делта Pro за допълнителна информация.

 

 

Microinvest ТРЗ и ЛС PRO- 232,00лв


Делта PRO
Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата – от въвеждане и начисляване, до експортиране и архивиране на индивидуални досиета на работници.
Програмата е изградена върху стабилна база на MS SQL Server, което предполага както сигурност и постоянна защита на информацията, така и натоварване с голям обем от данни. Предвидени са функции като контрол на достъп, въвеждане и редакция на информацията от отдалечени работни места, бърза работа с картоните на служители те и др.


Основни предимства и функционалности:

 • Свеж и улеснен интерфейс, с вградени автоматизации, насочващи функции и активна помощ, които правят програмата достъпна за работа и от начинаещи потребители;
 • Пълен набор от бланки и документи, необходими за организация на дейността по завеждане на личния състав;
 • Автоматична номерация и архив на изходящата документация;
 • Изграждане на цялостно и подробно досие на работниците и служителите, въвеждане на няколко назначения в един личен картон, с възможност за обединяване и обмен на данни;
 • Подготовка на файлове с данни за експорт към НАП и НОИ за:
  • Декларация Образец 1 и Декларация Образец 6;
  • Уведомления за договори;
  • Данни за болнични;
   визуализиране на данните преди експорт във формат на бланките по нормативна уредба , за по-лесна и бърза за редакция на информацията;
 • Изготвяне и запис на файлове за изплащане на заплати и осигуровки по банков път, към повече от 20 търговски банки;
 • Уникална технология за въвеждане на присъствени дни, болнични и отпуски чрез персонален календар за всеки един работник;
 • Подробни справки с богати филтри и възможност за индивидуални настройки;
 • Генериране на трудоемки справки като УП2, УП3, форма 76, справки за статистиката и др.
 • Експорт на всички документи и справки към MS Excel, MS Word, PDF, XML и др.;
 • Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;
 • Съвместимост с Windows XP/Vista/7 32-bit и 64-bit

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro е проектирана да води и организира всички дейности и задачи, свързани с персонала на фирмата, като едновременно с това се гарантира сигурност и защита.

 

 

Microinvest Делта - 0лв


Microinvest Делта е съвременна, бърза, гъвкава и мощна система за двустранно счетоводство, позволяваща на опитния счетоводител да контролира изцяло ситуацията. С тази система Вие може да работите с неограничен брой фирми, много счетоводни години едновременно за всяка фирма! Делта

Microinvest Делта съдържа всички стандартни счетоводни операции - контиране, работа с валутни сметки и преоценка, амортизационни начисления, индивидуален сметкоплан с аналитични сметки и нива и т.н. Тя дава възможност за създаване на текущи и годишни отчети и баланси, експорт на дневниците по ДДС на дискети за програмата на данъчните служби, работа в мрежа, ограничаване на достъп чрез парола, импорт/експорт на партньори и операции между отделни бази данни, въвеждане на типове документи, запис на често използвани типове контирания, директна редакция на допуснати грешки в операциите, автоматично закриване на неплатени документи. Всички данни могат да бъдат експортирани в MS Word, MS Excel и други Windows приложения. Неограничени са възможностите за редакция, което позволява пълен и цялостен контрол на информацията, въведена в програмата. Системата е уникална със своето бързодействие: приключва счетоводна година в рамките на 15 секунди на произволен компютър. Цялата счетоводна система включва над 50 модула, като печати над 70 справки и автоматично попълва всички счетоводни документи като: Главна Книга, Декларация по ДДС, Експорт ДДС на дискета, Баланс, ОПР, Оборотни ведомости (7 на брой) и други... Microinvest Делта дава възможност за автоматично контиране на транзитните сметки от гр.60 към гр.61, валутните месечни разлики, амортизационните заявки, както и на операциите от Microinvest Склад , Microinvest Коктейл , Microinvest Junior , Microinvest Invoice , Microinvest Хотел Про , Microinvest ТРЗ и ЛС , както и от външни складови програми.

Основните предимства на Microinvest Делта са:
Малка и компактна програма;
Лесна, подредена и удобна за работа;
Архивиране и изтриване на период;
Високо бързодействие, дори на много слаби компютри;
Възможности за редакция на произволни данни в произволен период;
Не се нуждае от поддръжка;
Съвместимост с всички Windows системи;
Работи с всички видове принтери;
Конкурентна цена;
Бърза актуализация при промяна на нормативното законодателство;
Автоматично прехвърляне на дневниците за покупки и продажби върху дискети при осчетоводяване на фактурите за покупки и продажби;
Много, много, много справки...

Microinvest Делта съставя ГФО на четири езика и справките за НСИ.

 

Microinvest ТРЗ и ЛС - 0лв

Microinvest ТРЗ и ЛС представлява система за поддържане на база данни за личния състав на дадено предприятие (фирма), даваща възможност автоматично да се начисляват заплатите на персонала. Благодарение на гъвкавия механизъм от формули програмата може да бъде пригодена за употреба дори и във фирми с много специфична и нестандартна система на изплащане на заплати, като само с промяната на някои от формулите се сменя механизма за обработка на данните. Програмата автоматично попълва Разчетно-платежна ведомост, Рекапитулация, Здравно осигуряване, ПКБ и ДОО, което позволява бързо осчетоводяване на заплатите, дискета за НОИ. Благодарение на детайлните фишове за заплати, които програмата печати, работниците могат да получат подробна информация за получаваната от тях сума. ТРЗ и ЛС

Програмата е многофирмена, позволява поддържане картотека на персонала, извеждане на фишове, ведомости за заплати и рекапитулации за лицата, наети по трудови правоотношения, както и възможност за настройка на системата за обработка на сумите за получаване, данъците и осигуровките за лицата, наети по граждански договори, договори за управление и контрол и само осигуряващите се лица.

Microinvest ТРЗ и ЛС притежава следните функционални възможности:
Поддържане на лични картони с данни за работниците и служителите;
Начисляване на заплати по стандартно зададени алгоритми;
Възможност за задаване на потребителски показатели (начисления, удръжки и др.) и схеми за тяхното изчисляване;
Обработка на болнични и отпуски;
Извеждане на фишове, стандартни ведомости и рекапитулации;
Възможност за модификация на фишовете и създаване на потребителски справки, ведомости и рекапитулации;
Експорт на дискети на декларациите за осигурените лица във формата на НОИ;
Автоматично преизчисляване на дължимия данък на годишна база и извеждане на Служебна бележка;
Разпечатка на предварително съставени трудови договори, допълнителни споразумения и други документи, касаещи личния състав на фирмата.

Програмата притежава удобен механизъм за генериране на потребителски справки с информация за минали месеци и периоди и възможност за записване на шаблона на справките за многократно използване.
Microinvest ТРЗ и ЛС работи с всички принтери, инсталирани под Windows. С помощта на модула Microinvest Експортни филтри може да се експортират всички документи и справки в MS MS Word, MS MS Excel или друг текстов редактор.

Програмата поддържа система за защита с пароли. Основни предимства на програмата са:
Лесна, подредена и удобна за работа;
Архивиране и изтриване на период;
Съвместимост с всички Windows системи;
Работи с всички видове принтери;
Много, много, много справки...

В продукта са заложени и основните бланки на трудови договори и служебни бележки.

 

Microinvest Прима - 0лв

Microinvest Прима е многофункционална програма за едностранно фирмено счетоводство, създадена и действаща според изискванията на българското законодателство. Лесна и удобна за научаване и използване, тя спестява много време и оперативна работа на счетоводителя. Гъвкавата й структура позволява бързо да бъде адаптирана към новите нормативни изисквания. Прима

В Microinvest Прима е вградена възможност за водене на счетоводство на повече от една фирми с прехвърляне на операции от една счетоводна година в следваща. Microinvest Прима съдържа всички стандартни счетоводни книги за едностранно водене на счетоводство - Книга за приходите, Книга за разходите, Инвентарна книга, Материална книга и Касова книга. Операциите, които програмата извършва са:
Завеждане на приходите и разходите в Книга на приходите и Книга на разходите;
Осчетоводяване в произволен период и корекции на данните в произволен период. При извършване на корекциите не остават следи за промяна на данните;
Автоматична обработка на дълготрайните активи, задаване на амортизационни планове и формиране на Инвентарна книга;
Отчитане на материалните запаси по средно претеглена цена, следене на наличности и формиране на Материална книга;
Извеждане на печат на счетоводните регистри - Книга на приходите, Книга на разходите, Инвентарна книга и Материална книга;
Извеждане на справка за наличните стоки/материали;
Извеждане на справки за начислените към момента амортизации, първоначална и балансова стойност на дълготрайните активи;
Водене на касова книга по операциите извършени за завеждане на приходите и разходите в Книга на приходите и Книга на разходите;
Автоматично извеждане на Отчета за приходите и разходите.

Microinvest Прима дава възможност за текущи и годишни справки по всички въведени операции и критерии. В програмата са вградени операции за следене на материалните запаси и амортизационните отчисления. Microinvest Прима работи с всички принтери и отпечатва документите на формат А4. С помощта на модула Microinvest Експортни филтри може да експортирате всички справки в MS Word, MS Excel или друг текстов редактор.

Основните предимства на Microinvest Прима са:
Малка и компактна програма;
Лесна и удобна за работа;
Архивиране и изтриване на период;
Изключително високо бързодействие, дори на много слаби компютри;
Възможности за редакция на произволни данни в произволен период;
Не се нуждае от никаква поддръжка;
Съвместимост с всички Windows системи;
Работи с всички видове принтери;
Много, много, много справки...

 

Microinvest FormScript - 0лв

Microinvest FormScript е система за попълване на банкови платежни документи. В програмата са въведени най-често използваните документи като се поддържа стандарта IBAN: FormScript

Вносна бележка ;
Нареждане разписка ;
Бюджетно платежно нареждане;
Преводно нареждане за кредитен превод;
Преводно нареждане за директен дебит;
Стандартно преводно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета.
Разширено преводно нареждане/Вносна бележка за плащане от/към бюджета.
Пътен лист

В програмата са изградени функции за обработка на номенклатури и документи. Всяко поле от документа е представено като списък от активни номенклатури с възможности да добавяне, редакция и изтриване на въведените до момента данни. Веднъж съставен документ може да се активира отново, да бъде променян, съхраняван и разпечатан с нови данни. Това позволява автоматизиране на еднотипните операции за фирми и за периоди (осигуровки в началото на месеца, ДДС и др.)

Microinvest FormScript поддържа различни видове принтери и хартии, като е възможно документите да бъдат разпечатани на кирилизиран матричен принтер и непрекъсната хартия, или на лазерен принтер на бял лист А4 или комбинация от посочените параметри.
Ще се поддържат формуляри с точните им размери, произведени от фирма ФорКом и Унимедия ;

Предимство на тази система е, че обработката и създаването на документите е автоматизирано и не отнема време за ръчно попълване на данните.

Валутни котировки

* 15 сек. закъснение
Времето днес

Местоположение: Благоевград, кв. Грамада, ТБ Пириснаб. *Всички посочени цени са с начислен ДДС